Remote Viewing Target 366

Remote Viewing Target 366 is the Ashton FAA Radar Site on top of Sawtell Peak, Idaho